Năm 1923 (Quý Hợi): Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô

21/01/2019

Tháng 6 - 1923, Nguyễn Ái Quốc rời nước Pháp sang Liên Xô, trở thành người Việt Nam đầu tiên có mặt trên đất nước Lênin, nơi nhân dân Liên Xô đã được tự do và đang xây dựng một cuộc sống hạnh phúc, bình đẳng.

Trên đất nước của Lênin, Nguyễn Ái Quốc tích cực hoạt động, học tập để hướng tới con đường giải phóng dân tộc và góp phần phát triển tư tưởng độc lập tự do cho các dân tộc bị áp bức trên thế giới.

Các tin đã đưa ngày: